trụ nước chữa cháy

Chi tiết sau:

  • Trụ cứu hỏa 3 họng: 1 họng D50, 2 họng D65.
  • Trụ cứu hỏa 2 họng D65, hình chữ V.
  • Họng tiếp nước 2 cửa.