Tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy, phòng nổ tại khu dân cư.

  • Tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy, phòng nổ tại khu dân cư.